Актуално|03.10.2013 9:16

Министерства търсят млади безработни

490_ad47da559b395d0c4677d72c7281af43-150x150

 

От 1 октомври се набират заявления на млади хора до 29-годишна възраст със завършено висше образование, които желаят да преминат стаж по притежаваната от тях специалност.

Стажовете ще се проведат в Министерството на труда и социалната политика (МТСП), Министерството на здравеопазването (МЗ) и/или второстепенните разпоредители с бюджетни кредити (ВРБК) към министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването по проект “Старт в администрацията” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.Заявленията се приемат в бюрата по труда в цялата страна до 14 октомври 2013 г. включително.

Проектът “Старт в администрацията” има за цел да повиши ефективността в работата на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването, чрез подкрепа на мерките за тяхното институционално изграждане.

В проекта е предвидено да бъдат включени 600 стажанти, като на този етап по втората процедура за подбор и наемане са заявени 268 работни места.

На стажантите се осигурява месечно възнаграждение в размер на 400 лв., както и дължимите доплащания за сметка на работодателя, съгласно националното законодателство.

Стажантите може да бъдат наети само в дирекции от специализираната администрация в посочените ведомства, в т.ч. и в техни териториални звена, с изключение на дирекциите, имащи отговорности по управление на средствата от Европейския съюз. Не е допустимо наемането на стажанти в звената от общата администрация.

Приоритетно ще се включват безработни младежи с трайни увреждания, безработни младежи от социални заведения, завършили висшето си образование, безработни лица – самотни родители (осиновители), родители (осиновители) на дете до 3-годишна възраст, безработни младежи от уязвими малцинствени групи.

Стажантите ще бъдат пряко ангажирани в дейности, насочени към разработването, въвеждането и прилагането на съответните политики и нови практики, както и в изпълнението на инициативи за институционално изграждане.

Списъкът с работните места по проекта, процедурата за кандидатстване, критериите за подбор на кандидатите и пълният комплект документи за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Агенцията по заетостта.

  • Сподели тази публикация:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg

Остави отговор