Публична покана „Организиране на събития“ по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, финансиран по Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020.

В качеството на бенефициент по по Програмата за трансгранично сътрудничество „Интерpег V-A Гърция – България“ 2014-2020 г., Сдружение “Екосвят Родопи” – Смолян обявява Публична покана по ПМС 160 за избор на изпълнител за Организиране на събития по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, финансиран по  Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020.

1- Решение за откриване на процедура

-Публична покана

3- Техническа спецификация

4-Изисквания към офертите

5-Методика за оценка на офертите

Приложение №1 – Представяне на участник

Приложение №2-Оферта със справка за оборот и справка за изпълнени услуги

Приложение №3 – Декларация на кандидата

Приложение №4 – Техническо предложение

Приложение №5 – Ценово предложение

Приложение №6 – Декларация свързано лице

Приложение №7 – Декларация от подизпълнител

Приложение №8 – Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП

Приложение №9 – Декларация по ЗИФОДРЮПДРСЛТДС

Приложение №10 – Декларация лични данни

Приложение №11 – Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ

Приложение №12 – Декларация ЕИК

Приложение №13 – Опис на документи

Приложение №14- Договорi

 

Публичната покана за избор на изпълнител е достъпна и на следния адрес в ЕИП:

https://www.eufunds.bg/bg/tender-procedures

  • Сподели тази публикация:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg

Остави отговор