Публична покана „Организиране на събития“ по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, финансиран по Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет на участващите страни

В качеството на бенефициент по по Програмата за трансгранично сътрудничество „Интерpег V-A Гърция – България“ 2014-2020 г., Сдружение “Екосвят Родопи” – Смолян обявява Публична покана по ПМС 160 за избор на изпълнител за Организиране на събития по Проект “Пътеки за достъпен туризъм”, с акроним “Access2Heritage” реф. № 2055, MIS код 501 88 90, финансиран по  Договор с УО № В2.6с.06 / 15.12.2017 от Програма ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020,  съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на участващите държави 1 /една/ услуга по организиране на 5 събития.

Подробно описание на предмета на процедурата по дейности в това число прогнозни дати за изпълнение на всяка услуга са предоставени в Техническата Спецификация към настоящата публична покана

Поканата е публикувана и в ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ             https://www.eufunds.bg/bg/node/5606

1_Решение за откриване на процедура

2_Публична покана

3_Техническа спецификация

4_Изисквания към офертите

5_Методика за оценка на офертите

6_Приложение №1 – Представяне на участник

7_Приложение № 2_Оферта със справка за оборот и справка за изпълнени услуги

8_Приложение №3 – Декларация на кандидата-1-2

9_Приложение № 4 _Техническо предложение

10_Приложение №5 – Ценово предложение

11_Приложение №6 – Декларация свързано лице

12_Приложение №7 – Декларация от подизпълнител

13_Приложение №8 – Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП

14_Приложение №9 – Декларация по ЗИФОДРЮПДРСЛТДС

15_Приложение №10 – Декларация лични данни

16_Приложение №11 – Декларация по чл. 69 от ЗПКОНПИ

17_Приложение № 12 – Декларация ЕИК

18_Приложение № 13 – Декларация на кандидата по чл. 12, ал.1, т.1 от ПМС 160

19_Приложение № 14 – Договор

20_Приложение №15 – Опис на документи

  • Сподели тази публикация:
  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • Digg

Остави отговор