Между 15 юни, 2018 г. и 15 декември 2018 г. Pro Dezvoltare DACIA Асоциация (APDD) осъществи дейностите по проекта ,, JOB GPS TWO ”2018-1-RO01-KA105-049002, съфинансиран от програмата Еразъм + на Европейската на Съюза.
В рамките на проекта участваха 60 младежи от 5 европейски организации: Сдружение „Екосвят Родопи“ – България, Associação Juvenil da Ilha Terceira (AJITER) Португалия, Сдружение за изграждане на културни мостове – Испания, Организация за социална политика и действие – Кипър и координиращата организация Pro Dezvoltare DACIA Association (APDD) Румъния.
Основната цел на проекта е да повиши пригодността за заетост, като насочва младите хора към подходяща работа според собствените им способности. Мобилността на проекта се проведе в Хорезу, окръг Вълча между 15 и 24 октомври 2018 г.
Дейностите по мобилност „JOB GPS TWO“ използваха неформални, интерактивни и методи за участие, които благоприятстваха творчеството, комуникацията, взаимодействието, критичното и творческото мислене, интуицията и работата в екип.
Проектът има за цел да бъде „GPS“ за информиране и насочване на младите хора на пазара на труда.
В края на мобилността резултатите от обучението бяха валидирани чрез сертификат Youthpass.

 

,,JOB GPS TWO”

a new starting point in guiding young people on the labor market

 Between June 15, 2018 – December 15, 2018, Pro Dezvoltare DACIA Association (APDD) carried out the activities of the project ,,JOB GPS TWO” 2018-1-RO01-KA105-049002 co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.

Within the project participated 60 young people from 5 European organizations: Ecoworld Rhodopes Association – Bulgaria, Associação Juvenil da Ilha Terceira (AJITER) Portugal, Building Bridges Cultural Association – Spain,  Social Policy And Action Organization – Cyprus and the coordinating organization Pro Dezvoltare DACIA Association (APDD) Romania.

The main objective of the project is to increase the employability by targeting young people to a suitable job according to their own abilities. The mobility of the project took place in Horezu, Vâlcea County between 15 and 24 October 2018.

“JOB GPS TWO” mobility activities used non-formal, interactive and participatory methods that favored creativity, communication, interaction, critical and creative thinking, intuition and teamwork.

The project aims to be a “GPS” for informing and guiding young people on the labor market.

At the end of the mobility, the learning outcomes were validated through the Youthpass Certificate.

 

44464150_254480731853052_4902637866246471680_n 44563770_2379780085384811_5947229828812898304_n 45219136_258015458166246_2383763336689876992_n 44458189_254458345188624_4469840252416032768_n 44330631_254466015187857_5215465236634533888_n 45192602_258031204831338_8484970324339720192_o